Witamy Guest (Zaloguj) Strona Główna Kontakt Aktywacja/Wsparcie Regulamin
User: Hasło:
Stwórz konto Odzyskiwanie hasła

Kategorie
Filmy :
 » DVD-R1940  
 » VCD/SVCD76  
 » BluRay/x2645431  
 » DivX/XviD65310  
 » Filmy ENG526  
 » RMVB6148  
 » HD1  
 » 3D16  
Seriale :
 » Seriale Polskie2798  
 » Seriale Zagraniczne17629  
Dla Dzieci :
 » Bajki Pl/Eng1208  
Anime :
 » Anime Pl139  
 » Anime1265  
Muzyka :
 » Muzyka Polska/Zagraniczna17639  
 » Soundtracki299  
 » Teledyski/Koncerty2003  
Gry :
 » Gry PC11646  
 » Gry PS2/PS3/PSP1158  
 » Gry Xbox1156  
 » Gry - Inne Konsole456  
GSM/PDA :
 » Tapety GSM/PDA103  
 » Programy GSM/PDA396  
 » Filmy GSM/PDA122  
 » Dzwonki GSM/PDA110  
 » Gry GSM/PDA240  
Ksiazki/Czasopisma :
 » E-Booki9564  
 » Audio-Booki869  
 » Czasopisma1060  
 » Komiksy844  
Programy :
 » Windows11328  
 » Linux475  
 » Macintosh97  
Inne :
 » Tapety2394  
 » Śmieszne80  
 » Sport1185  
 » Pozostale246  
Erotyka :
 » Czasopisma125  
 » Zdjęcia 1532  
 » Filmy54702  
 » Gry 68  
 » Hentai+1853  

SoundtrackPro

Kategoria: Macintosh
Wystawil:  Anonimowy
Data: 27/03/2010
Rozmiar: 448.84 MB
Seedow: 1
Leecherow: 0

Uaktualnij


Pobierz Torrent
Poznajcie kolejny niezb?dny dodatek do profesjonalnej produkcji. Dzi?ki edycji bez destrukcji z dok?adno?ci? do próbki w intuicyjnym interfejsie Soundtrack Pro staje si? niezb?dnym narz?dziem dla in?ynierów i projektantów d?wi?ku. Oprogramowanie udost?pnia ponad 50 efektów z Logic Pro i ponad 5 000 p?tli Apple Loops.

Tutaj szczegó?y:
http://www.apple.com.pl/finalcutstudio/soundtrackpro/specs.html
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Program Final Cut Pro zyska? spore uznanie w?ród osób zawodowo zajmuj?cych si? monta?em filmów. Najnowsza wersja aplikacji jest przeznaczona dla u?ytkowników, którzy maj? najwy?sze wymagania wobec narz?dzi tego typu. Apple doda? nowe funkcje, dzi?ki którym poziom zadowolenia mo?e tylko wzrosn??.

Aplikacje firmy Apple s?u??ce do obróbki wideo zawsze mia?y znaczne wymagania pod wzgl?dem ilo?ci miejsca na dysku. Przygotowuj?c si? wi?c do zainstalowania pakietu Final Cut Studio, którego jednym z elementów jest Final Cut Pro, przygotowali?my 20 GB miejsca na dysku. Niestety, nie docenili?my programistów - instalacja ca?ego pakietu wymaga a? 29,9 GB dost?pnej przestrzeni dyskowej.

Integracja wszystkich narz?dzi to jedna z najwa?niejszych cech pakietu Final Cut Studio. Nowe menu Send To umo?liwia wybranie jednego lub kilku klipów i wys?anie ich do innej aplikacji, takiej jak Shake, Soundtrack Pro lub Motion. Projekty Motion i LiveType mo?na osadza? bezpo?rednio w projektach wideo i edytowa? podobnie jak inne klipy na osi czasu. Je?li z menu rozwijanego RT zostanie wybrana opcja Unlimited RT, wszystkie te projekty b?d? odtwarzane w czasie rzeczywistym.

Programi?ci dokonali pewnych zmian w interfejsie u?ytkownika. Ze wzgl?du na rosn?c? popularno?? wi?kszych i szerszych monitorów, mo?liwe jest dopasowywanie tekstu w panelach Browser i Timeline z zachowaniem dotychczasowego rozmiaru w pozosta?ych oknach. Dodano tak?e d?ugo oczekiwan? funkcj? s?u??c? do obs?ugi edycji wielu kamer w czasie rzeczywistym. Do prze??czania mi?dzy ró?nymi kamerami i ich k?tami mo?na u?y? nowego, dostosowanego uk?adu klawiatury lub skrótów
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Nowa funkcja obs?ugi wielu klipów pozwala zgrupowa? do 128 klipów z uj?ciami o ró?nym k?cie, a nast?pnie prze??cza? si? mi?dzy nimi w czasie rzeczywistym. Taka mo?liwo?? b?dzie bardzo przydatna podczas przygotowywania materia?u dla p?yty DVD, szczególnie je?li montowane s? uj?cia z wydarze? odbywaj?cych si? na ?ywo. U?ytkownik nie jest nawet ograniczony do pojedynczego zdarzenia, poniewa? na czas monta?u mo?na grupowa? ze sob? nawet niepowi?zany materia?. Jedynym ograniczeniem jest konieczno?? zapewnienia identycznych w?a?ciwo?ci pojedynczych klipów, ??cznie z takim samym kodekiem, rozmiarami obrazu i liczb? klatek. Po zaznaczeniu wielu klipów z ró?nych kamer lub maj?cych ró?ne warto?ci kodu czasowego mo?na wybra? polecenie Make Multiclip Sequence w celu ich zsynchronizowania. Powoduje to jednoczesne utworzenie wielu multiklipów i umieszczenie ich sekwencyjnie w kolejno?ci chronologicznej.

Nowe ustawienia czasu rzeczywistego pozwalaj? zmieni? jako?? lub szybko?? odtwarzania klatek w celu zapewnienia najlepszego mo?liwego poziomu odtwarzania w czasie rzeczywistym. Dost?pne jest równie? nowe ustawienie Multiclip Playback dla osi czasu.
Klipy tego typu mo?na edytowa? w podobny sposób jak inne klipy na osi czasu. W przegl?darce s? wy?wietlane jednocze?nie wszystkie klipy o ró?nych k?tach kamery, a aktywny k?t jest oznaczony niebieskim kolorem. W tym samym czasie mo?na wy?wietla? jeden, cztery, dziewi?? lub szesna?cie klipów wraz z nak?adkami zawieraj?cymi szczegó?owe informacje. W tym samym multiklipie mo?na umie?ci? oddzielny klipy audio i wideo, co jest przydatne podczas dodawania komentarza do materia?u wideo.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Oprogramowanie ze stajni Apple\'a umo?liwia przechwytywanie, edytowanie i zapisywanie wideo w natywnym formacie MPEG-2 HDV. Obs?ugiwane s? formaty HDV 720p30, 1080i60 oraz 1080i50, mo?liwe jest tak?e przechwytywanie materia?u HDV przy u?yciu kodeka Apple Intermediate Codec. Za pomoc? obs?ugiwanego czytnika kart USB lub FireWire mo?na tak?e importowa? i eksportowa? natywny materia? DV, DVCPRO i DVCPRO 50 z kart Panasonic P
Znacz?co poprawiono tak?e obs?ug? d?wi?ku. Program mo?e teraz przechwytywa? jednocze?nie a? 24 kana?y d?wi?ku. Kana?y do przechwycenia s? wybierane na karcie Clip Settings w oknie Log and Capture. W tym samym miejscu mo?na okre?li?, które kana?y s? przechwytywane mono, a które jako pary kana?ów stereo. Do fizycznej kontroli ustawie? mo?na u?y? kontrolerów MIDI Mackie i Logic.
Aby utworzy? wielo?cie?kowy projekt Soundtrack Pro, wystarczy wybra? odpowiednie klipy w programie Final Cut Pro, a nast?pnie u?y? polecenia Send To. Zmiany dokonane w aplikacji audio zostan? natychmiast przekszta?cone w d?wi?k w projekcie Final Cut Pro.
Narz?dzie Media Manager do zarz?dzania mediami dzia?a szybciej i w bardziej inteligentny sposób. Mo?liwe jest wybranie woluminów i teczek, które b?d? przeszukiwane w celu znalezienia ??danych plików. W oknach dialogowych Reconnect Files i Offline Files pojawi?y si? nowe funkcje, które umo?liwiaj? szybsze ??czenie z brakuj?cymi plikami.

Ulepszono równie? proces eksportowania plików. Format XML Interchange Format zosta? zaktualizowany do wersji 2, aby zapewni? obs?ug? wszystkich aspektów multiklipów i wielu ?cie?ek d?wi?ku. Dane filmu z bazy danych Cinema Tools mo?na zapisa? w klipach programu Final Cut Pro, a nast?pnie importowa? lub eksportowa? przy u?yciu tego formatu.

Szczegó?owe informacje (kil po pl) :
http://www.apple.com.pl/finalcutstudio/soundtrackpro/customertestimonial.html

oraz:
http://store.apple.com/1-800-MY-APPLE/WebObjects/AppleStore?productLearnMore=M9911Z/A

Cena : 1299.00 dolarów
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Wymagania:
* Komputer Macintosh z procesorem PowerPC G4 lub G5 (dwa procesory 450 MHz (lub szybsze) lub jeden procesor 500MHz (lub szybszy); zalecany komputer 733 MHz lub szybszy)
* Mac OS X v 10.3.9 lub nowsza wersja
* QuickTime 7.0 lub nowsza wersja
* 512 MB pami?ci RAM (zalecany 1 GB)
* Karta graficzna AGP
* Wy?wietlacz o rozdzielczo?ci 1024 x 768 lub wi?kszej (zalecana rozdzielczo?? 1280 x 1024)
* 500 MB przestrzeni na dysku do zainstalowania aplikacji; 8 GB do zainstalowania ca?ej zawarto?ci Soundtrack Pro (mo?e by? zainstalowana na kilku dyskach).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
SERIAL: D-343-CLH-206-QGO-350-IQL-134-RXN-STP
It\'ll tell you to enter other serials as well for DVD Studio 3 and Motion, for DVD Studio enter: C-342-SQZ-170-EAZ-340-AKZ-170-RMQ-PDY
And for Motion use: C-340-YFL-170-JST-340-WKJ-170-RRY-QVW
Szczegoly torrenta
Info Hash
96aed5f50b18dfbbabe3977e57cf7ad16886b6c5
Tracker
http://inferno.demonoid.com:3389/announce [EXTERNAL]
Uaktualnienie
23/02/2017 16:54:22 (Jezeli nie widac seeda kliknij na [uaktualnij] by odswiezyc statystyki).
Pokaz/Ukryj Pliki:
2 pliki
Komentarze


Brak komentarzy...


Wstecz